Events - 14:14 10-09-2023

Tinh Luyện Vũ Khí Và Y Phục

 
🏵️Tỷ Lệ Tinh Luyện Vũ Khí.
 
+3-6------100%
+7--------80%
+8--------60%
+9------40%
+10------20%
+11------8%
+12 ---- 4%
+13 ---- 3%
 
🏵️Tỷ Lệ Tinh Luyện Y Phục :
 
+ 1............50%
+ 2............ 35%
+ 3............ 25%
 + 4 ........15%
+ 5..........10%
 
🍃Webshop có vật phẩm reset Tinh chế vũ khí ngay trong game dùng để reset tinh chế khoảng 30 lượt.
 
🍃Webshop có vật phẩm reset cường độ VK + 11 trở xuống ngay trong game đưa vũ khí về + 0 nguyên cd 
 
🍃Webshop có treo vật phẩm Thanh Long Châu reset CD vũ khí + 12 trở lên về nguyên CD giữ tinh luyện ( tính năng trên web )
 
🍃Lưu ý :
 
Đối với vũ khí đã gắn +2 có thể dùng Thanh Long Châu gỡ +2 ra giữ lại +2 ( tính năng web )
 
Đối với y phục thì ko thể gỡ ra mà giữ +2 dc ( một vài cái +1 hoặc + 2 gắn y ra sẽ bị mất )