Build bùa kháng sát thương Âm Dương Thần Hồn

Bí Cung:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 240% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
 
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 80% yang).

Thiếu Lâm: 

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 240% soul (mũ + 6 healer buff)
 
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 80% yang).

Cái Bang và Lục Lâm:

– 60% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 50% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
 
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 90% body, 20% yang hoặc 4 bùa yang=> 30% body, 80% yang).

Võ Đang:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 55% Yang (mũ + 2 bùa yang ở áo deco)
– 245% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
 
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 25% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 85% yang).

Ma Giáo:

– 50% Body (mũ + 2 bùa Body ở áo deco)
– 60% Yang (mũ + 2 bùa Yang ở áo deco)
– 230% Yin (mũ + 6 healer buff)
– 230% soul (mũ + 6 healer buff)
 
(Có thể dùng 4 bùa body cho áo deco => 80% body, 30% yang hoặc 4 bùa yang=> 20% body, 90% yang).
Nguồn: Sưu tầm