Thành tựu thể hiện mức độ trưởng thành của nhân vật trong Cửu Long Tranh Bá Windy.

Thành tựu được chia thành 20 tầng. Mỗi tầng gồm 12 thành, sau khi đạt được 12 thành, bằng hữu phải vận khí điều tức để qua tầng kế tiếp.
Tầng 0 Vô
Tầng 1 Vong Ngã Chi Cảnh
Tầng 2 Ngưng Thần Nhập Khí Huyệt
Tầng 3 Ngọc Đổng Song Xuy
Tầng 4 Chu Thiên Hỏa Phù
Tầng 5 Dương Quang Nhị Hiện
Tầng 6 Ngũ Long Phụng Thánh
Tầng 7 Nhật Nguyệt Hợp Bích
Tầng 8 Ngọc Nhị Kim Hoa
Tầng 9 Ngũ Khí Triều Nguyên
Tầng 10 Tam Hoa Tụ Đỉnh
Tầng 11 Xích Xà Thấu Quan
Tầng 12 Thiên Hoa Nan Truy
Tầng 13 Phản Phác Quy Chân
Tầng 14 Cải Lão Hoàn Đồng
Tầng 15 Đăng Phong Tạo Cực
Tầng 16 Tọa Thoát Nhập Vong
Tầng 17 Hư Không Phấn Toái
Tầng 18 Đăng Tiên
Tầng 19 Thiên Thần
Tầng 20 Thiên Ngoại Tiên
Tầng 21 Thiên Ngoại Phi Tiên
Tầng 22 Thánh Ngự Hư Không
 Lvl 0
 Lvl 1 - Lvl 12
 Lvl 13 - Lvl 24
 Lvl 25 - Lvl 36
 Lvl 37 - Lvl 48
 Lvl 49 - Lvl 60
 Lvl 61 - Lvl 72
 Lvl 73 - Lvl 84
 Lvl 85 - Lvl 96 
 Lvl 97 - Lvl 108
 Lvl 109 - Lvl 120
 Lvl 121  -Lvl 132
 Lvl 133 - Lvl 144
 Lvl 145 - Lvl 156
 Lvl 157 - Lvl 168
 Lvl 169 - Lvl 180
 Lvl 181 - Lvl 192
 Lvl 193 - Lvl 204
 Lvl 205 -Lvl 216
 Lvl 217- Lvl 228
 Lvl 229 - Lvl 240
 Lvl 241 - Lvl 252
 Lvl 253 - Lvl 265